Informace
Oddělení Podharť
Úvodní strana Informace

Galerie

Dne 1. září 2020 příchází v platnost nový program POKLAD - pro klienty experimentující s návykovými látkami a drogově závislé. Nový program je přizpůsoben současným trendům, upřednostňuje práva dětí, podporuje sanaci rodiny a je v souladu se standardy kvality poskytovaných služeb.

1.9.2020

Výchovně léčebné oddělení pro děti ohrožené závislostmi a drogově závislé je poblíž obce Bílá Třemešná u Dvora Králové nad Labem v okrese Trutnov. Jak již je z názvu patrné, pečujeme zde o děti ohrožené závislostmi. Naše středisko není zaměřeno pouze na léčbu závislosti drogových, tedy závislosti na omamných a psychotropních látkách, ale také na závislosti alkoholové a gamblerství. Děti, které jsou umisťovány na oddělení "Poklad" jsou ve věkové kategorii od patnácti do osmnácti let, ve výjimečných případech do devatenácti let. O uložení ústavní výchovy či předběžného opatření rozhoduje soud a o umístění do resocializačního programu "Poklad" rozhoduje Dětský diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2.
    Program "Poklad" je třífázově rozvržen. První fáze je fází adaptační, kdy je cílem, aby chlapec po příchodu mezi nás přijal zdejší pravidla, a to nejen vzájemného chování mezi vrstevníky, ale také k pedagogům a podpůrnému personálu. Tato fáze má svůj hrubý časový rámec, ale stejně jako jsme každý z nás v různých oblastech našeho konání individuální, stejně tak individuální je trvání adaptační fáze každého chlapce.
    Druhá fáze je fází stabilizační, kdy chlapec již získal přehled o resocializačním programu, jeho pravidlech a podmínkách úspěšného plnění, tedy záleží jen na něm, kdy bude schopen postoupit do fáze třetí tedy závěrečné, kterou je dlouhodobá terapeutická dovolenka. První dvě fáze jsou v rámci resocializačního programu časově ohraničeny na pět měsíců. Děti, které absolvují první dvě fáze, využívají motivačního prvku tří různých barev triček, čímž se vzájemně odlišují podle toho, komu se jak daří ve svém plnění programu. Maskované tričko dostane každý nově příchozí chlapec a tričko této barvy je neutrální. Další barva trička je bílá, tato je určena pro chlapce, kteří zvládají své chování a abstinenci výborně a jsou tímto způsobem oceněni a náleží jim výhody v rámci programu. Třetí barvou trička je černá, kterou nosí chlapci, jenž ve své drogové abstinenci selhali na krátkodobé či dlouhodobé dovolence, nebo závažnějším způsobem porušili pravidla vnitřního řádu našeho zařízení.
    Třetí fázi tráví dítě na dlouhodobé terapeutické dovolence. Na této terapeutické dovolence je podrobováno plánovanému, ale také namátkovému testování. Jde především o to, vrátit dítě do jeho vlastního prostředí rodiny, dětského domova či náhradní rodinné péče, tedy tam, kde původně selhalo. V případě, že dojde k selhání novému, chlapec začíná resocializační program "Poklad" znovu od začátku.
    Naším cílem je ukázat cestu života bez drog, alkoholu a výherních automatů pomocí zážitkové pedagogiky, rozmanitých sportovních aktivit, pracovní výchovy, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie a dalších speciálně pedagogických metod a postupů. V našem zařízení je dětem věnována péče klinického psychologa, psychiatra a sexuologa.
    Denní režim je nastaven tak, aby se každý přehledně zorientoval v nabídce aktivit. Ráno vstáváme v 6.00 hodin, převlékneme se do sportovního oděvu a jdeme na rozcvičku. Po rozcvičce následuje ranní hygiena a úklid pokojů. Tento úklid neplní funkci hygienickou, nýbrž slouží k nácviku základní sociální dovednosti. Dále pak následuje společná snídaně, při které jsou chlapci přiřazeni do jednotlivých výchovných skupin, a to buď školních, ergoterapeutických nebo výchovně pracovních. Uvedené aktivity jsou dopolední, kdy se jejich hodnocení provádí ještě v čase před obědem. Na tomto hodnocení jsou však přítomni již vychovatelé, kteří zajišťují v daný den odpolední program. Tímto způsobem je zajištěn přenos informací o dopoledním chování chlapců mezi sebou v rámci výchovné skupiny, aktivitách při plnění daného dopoledního programu, ale také chování vůči pedagogům. Vychovatelé v odpolední službě přijímají příslušná opatření vedoucí k snížení tlaku ve skupině, díky čemuž se daří minimalizovat konflikty mezi chlapci. Poté následuje oběd, po kterém proběhne znovurozdělení dětí dle jejich zájmů o nabízené aktivity. V tomto případě postupujeme podle známého rčení "kdo si hraje nezlobí". Jde tedy o to, aby děti v rámci programů nepoznaly nudu, ale naopak vydaly svou energii v převážně sportovních činnostech. Z odpoledního programu se vracíme před večeří, kdy se chlapci sprchují a převlékají do čistého domácího oděvu. Dále následuje večeře, po níž přichází čas osobního volna, který je převážně využíván k telefonování a psaní dopisů svým blízkým a kamarádům. Tento čas také někteří chlapci využívají ke společenským hrám, četbě, cvičení v posilovně, či pouhé relaxaci u krbu. Po uplynutí času osobního volna přichází druhá večeře, vyhodnocení odpoledního programu, kde vychovatelé znovu zhodnotí chování každého z chlapců, při němž je vyzdviženo chování pozitivní a příkladné, naopak odmítnuto chování nevhodné nebo neslušné. Tomuto aktu hodnocení odpoledního programu jsou přítomni vychovatelé sloužící noční službu. Závěrem dne se děti převléknou do nočního oděvu, provedou osobní hygienu a za doprovodu terapeutické hudby v 21.00 hodin usínají.
    V našem zařízení preferujeme ústní hodnocení dětí, které nám dovoluje daleko více než jiné hodnotící systémy vyzdvihnout či odmítnout chování dítěte, které je v naší péči. Jde o hodnocení chování aktuálního, jenž je veřejné v rámci celé komunity a každý z chlapců je konfrontován dvakrát denně s realitou vnímání jeho osobnosti nejbližším okolím. Pro speciální skupinové a individuální hodnocení dlouhodobého chování dítěte jsou určena terapeutická setkání s klinickým psychologem. Pro závažnější poruchy chování je poskytována nám svěřeným dětem péče lékařská, psychiatrická a sexuologická.
    Zážitková pedagogika je mimo běžný provoz zařízení ještě zpestřena mimořádnými akcemi, a to ve všech ročních obdobích. V jarním období realizujeme několikadenní cyklistické výlety. V letním období sjíždíme vodu na kánoích a raftech, na podzim využíváme terénních koloběžek, které jsou určeny ke sjíždění lesních cest a lyžařských sjezdovek. V zimním období pořádáme lyžařský výcvik, který je svým zaměřením rozdělen na sjezdové lyžování, na snowboarding a běžecké lyžování. Uvedené činnosti jsou zajišťovány našimi pedagogickými pracovníky, kteří jsou k výše uvedeným aktivitám vyškolenými instruktory.