Informace
Oddělení Poklad
Úvodní strana Informace Galerie

Dne 1. září 2020 příchází v platnost nový program POKLAD - pro klienty experimentující s návykovými látkami a drogově závislé. Nový program je přizpůsoben současným trendům, upřednostňuje práva dětí, podporuje sanaci rodiny a je v souladu se standardy kvality poskytovaných služeb.

1.9.2020

Program BOROUK - pro klienty vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, psychického a psychiatrického onemocnění, prochází revizí s tím, že došlo ke změně motivačních prvků ve smyslu vycházek, dovolenek, odívání dětí s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školských zařízeních, kdy je klíčové přizpůsobit se současaným trendům (standardy kvality poskytovaných služeb, práva dětí a podpora sanace rodiny).

26.05.2016

Výchovně léčebné oddělení určené pro děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, psychického nebo psychiatrického onemocnění je určeno pro děti ve věku od patnácti do osmnácti let, výjimečně do let devatenácti . Toto oddělení je umístěno ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov. O umístění dětí na výchovně léčebné oddělení rozhoduje Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2, na základě rozhodnutí soudu o uložení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Jak je ze samotného názvu patrné, pečujeme o děti s psychickým, psychiatrickým či neurologickým handicapem, v důsledku jehož dochází k závažným (extrémním) poruchám chování. Tyto poruchy chování z etopedického pohledu lze zařadit do kategorie asociální a antisociální, kdy dochází k delikventnímu chování, které směřuje proti zákonným, společenským a zvyklostním normám. Takové chování nese znaky nejvyšší společenské nebezpečnosti.
    Nám svěřeným dětem je poskytována nejen péče speciálně pedagogická, ale také péče psychologická, psychiatrická a sexuologická. Závažné poruchy chování se projevují jak verbální tak také brachiální agresí. Chlapci jsou ve většině případů medikamentózně léčeni. Stěžejním prvkem naší práce je dodržování socializačního programu "Borouk", který byl primárně postaven pro uvedenou cílovou skupinu. Jedná se o komplexní systém, který se skládá z jednotlivých částí, přičemž každá z nich má své pevné místo v tomto programu. Klíčovým je rozfázování dne do jednotlivých aktivit a činností, které jsou časově pevně ohraničeny, což skýtá dětem určitý druh jistoty. Časový harmonogram je tedy režimový, tvoří kratší časové úseky, což umožňuje časté střídání aktivit, které děti lépe zvládají. Podstatné je tedy to, nabídnout dětem jistotu pevného programu, ale zároveň umožnit individuální vyžití dle aktuálních potřeb. Při své práci se zaměřujeme na využití arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie, hypoterapie a dalších speciálně pedagogických metod a technik. V naší praxi se osvědčilo využívat turistiky, neboť vzhledem k umístění našeho zařízení se nám nabízí velké množství turistických tras a za pomoci pevných odpoledních a víkendových programů navštěvujeme zajímavá místa v našem regionu. Tímto způsobem se našim chlapcům dostává nejen vyžití sportovně pohybového ale také kulturně vzdělávacího.
    Výchovná činnost je zajišťována týmem speciálních a sociálních pedagogů, kteří podrobně sledují vývoj chování jednotlivých chlapců, působí adekvátně na výkyvy chování a emocí a zaznamenávají velmi podrobně všechny změny. Tyto změny v chování dětí jsou každý den po dopolední i odpolední části programu každodenně vyhodnocovány. Každý týden probíhá očekávané vyhodnocení chování dětí, kde je chování podrobně analyzováno a tři nejlepší z každého klubu jsou odměněni. K odměňování dochází na základě kategorií "školák", "snaživec" a "pracant", které vyplývají ze socializačního programu "Borouk" a jeho hodnotícího systému "Vzorňák". Děti které svým příkladným chováním získaly označení "Vzorňák" nosí také tímto nápisem označené tričko, které jim skýtá řadu výhod. Tento motivační prvek se ukázal jako velmi úspěšným a dětmi přijímaným. Pedagogický sbor tímto způsobem získává možnost k motivaci dětí, kterým se těchto výhod nepodařilo získat pro nadcházející týden.
    Vzdělávání dětí je realizováno při Základní škole a Praktické škole ve Dvoře Králové nad Labem. Mimoškolní vzdělávání je zajišťováno při víkendových a odpoledních programech v rámci pedagogiky volného času, kdy má každý pedagog vybrané spektrum aktivit a činností, které jsou mu osobnostně blízké či vlastní, čímž je zaručena kvalita přenosu nových znalostí, dovedností a zkušeností poskytované jednotlivým výchovným skupinám v různých oblastech zájmových činností.
    Každoročně s dětmi absolvujeme několik víkendových či týdenních pobytů, které jsou rozvrženy v průběhu celého kalendářního roku, kdy je cílem změna prostředí, která přináší možnost odpočinku a relaxace za pomoci zážitkové pedagogiky. Tímto způsobem dochází k uvolnění napětí ve výchovných skupinách v méně formálním prostředí. Zážitková pedagogika při těchto akcích volně navazuje na vzdělávání v oblasti environmentální výchovy. Děti se učí, jak se chovat v přírodě, poznávání rostlin a dřevin, orientaci ve volném terénu, výrobě ručního papíru, drátkování, pletení košíků a jiných výrobků z proutí, keramice, technikám potisku oděvů přírodními barvami a dalším zajímavým činnostem z uvedené oblasti. Enviromentální výchova je realizována na specializovaném pracovišti Krkonošského národního parku Rýchorské boudy, kde se nám věnuje tým odborných pracovníků.